หนูเป็นคนดี

Dhamma Bookstore

คลิกที่นี่เมื่อเลือกสินค้าเสร็จแล้ว ดูรายการสินค้าที่ได้เลือกไว้แล้ว

หนูเป็นคนดี

เปิดดูเนื้อหาภายในเล่ม
เปิดอ่านทั้งเล่ม
ผู้แต่ง: เรื่อง: ชาคริต อาชวอำรุง
ที่ปรึกษา: พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
สมุดภาพระบายสี เล่มที่ 4 (จากทั้งหมด 8 เล่ม)
ราคาเล่มละ: 10.00 บาท
เล่ม

กลับไปหน้ารแรก
กลับไปหน้าแรก เพื่อเลือกเล่มอื่น

รายชื่อผู้ร่วมพิมพ์

ในการพิมพ์แต่ละครั้ง มีผู้ร่วมสมทบพิมพ์มากกว่า 50,000 เล่ม
โดยต้องจัดพิมพ์รายชื่อทั้งหมดให้อยู่ใน 5 หน้ากระดาษเท่านั้น
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านช่วยใส่รายชื่อเพียงสั้นๆ
และกรุณาพิมพ์ข้อมูลชื่อผู้ร่วมบุญตามรูปแบบที่แนะนำ
เช่น สั่งจองทั้งหมด 300 เล่ม

  • รายชื่อชุดเดียว ไม่แยกระบุจำนวนเล่ม
    ชื่อสามี-ชื่อภรรยา นามสกุล, ชื่อเพื่อน (300)
  • หลายรายชื่อ ต้องการระบุจำนวนแยกกัน
    ชื่อ1 นามกสุล1 (200)
    ชื่อ2 นามกสุล2 (100)
ไม่ต้องมีคำนำหน้า (คุณ, นาย, นาง, น.ส., ...)
และไม่ต้องมีคำอุทิศ เช่น "อุทิศใหเจ้ากรรมนายเวร..."
(เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขรูปแบบรายชื่อให้เหมาะสม)